• Vyjád?ení gen. ?editele spole?nosti VMware k viru COVID-19

  ?V ?asech, kdy ?bě?né podnikání' není mo?né, se musíme zamě?it na to, abychom pomáhali jeden druhému a poskytovali podporu na?im zákazník?m, zatímco na tuto vyzvu reagují a p?izp?sobují se.“ Pat Gelsinger, generální ?editel spole?nosti VMware

  P?e?íst vyjád?. ?editele 
  artical-pat3

  Novinky a zajímavosti

  VMware Cloud Foundation?4: platforma pro hybridní cloud

  Objevte nejnověj?í vylep?ení ?e?ení hybridní cloudové infrastruktury pro moderní aplikace.

  Více o?novych funkcích 

  vSphere?7: Na?e největ?í vydání je nyní obecně dostupné

  Podívejte se, jak se ?e?ení vSphere transformuje v?základní stavební kámen provozního modelu postaveného na cloudu.

  P?ehrát 

  Vytvá?ejte/provozujte/spravujte aplikace v?cloudu

  Posilte sv?j dopad pomocí infrastruktury, která vyu?ívá ?e?ení Kubernetes na maximum.

  Více o?modernizaci apl. 

  Zodernizujte infrastrukturu HCI pomocí vSAN7

  Objevte nové funkce, které podporují nové aplikace v?hypersjednocené infrastruktu?e.

  Modernizovat HCI pomocí vSAN7 

  Vyzkou?ejte VMware Cloud

  Dopad cloudu je nepopiratelny. Zjistěte jak nasadit a?spravovat jakoukoli aplikaci ve kterémkoli cloudu a?zároveň udr?et nejvy??í mo?nou úroveň konzistentní infrastruktury a?provozu. Díky spole?nosti VMware máte mo?nost budovat a?nasazovat moderní aplikace – od datovych center p?es cloudy a? po edge.

  Objevte VMware Cloud 
  Co je va?e priorita v IT?
  Dal?í p?íběhy zákazník? 

  Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

  Vyzkou?ejte vSphere

  Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Zkuste NSX Data Center

  Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

  Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Vyzkou?ejte Workspace ONE

  Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

  Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

  P?e?íst ?lánek
  亚洲Va国产在线观看